Homepage >

Privacybeleid

Privacybeleid

Herzieningsdatum: 30/01/2024 

Voorwoord 

Het behoud van uw privacy is belangrijk voor de Asmodee Groep.  

Dit beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens maakt integraal deel uit van de Algemene Gebruiksvoorwaarden. De definities in het laatstgenoemde document zijn daarom ook van toepassing op dit beleid. 

Het doel van dit beleid is om bezoekers (d.w.z. iedereen die eenvoudigweg de online aangeboden producten en diensten bekijkt), gebruikers (d.w.z. iedereen die geregistreerd is op de website) (hierna gezamenlijk aangeduid als "u") van de website hobbynext (hierna de "website") te informeren over het proces dat wordt toegepast door Financière Amuse Bidco, een Franse vennootschap met maatschappelijke zetel te 18 rue Jacqueline Auriol, Quartier Villaroy - 78280 Guyancourt, geregistreerd in het Handelsregister van Versailles onder het nummer 815 143 (hierna "ons" of "wij"), een dochteronderneming van de Asmodee Groep, voor de verwerking van uw persoonsgegevens (hierna "persoonsgegevens" of "gegevens"), met inbegrip van de rechten die u in dit verband geniet. 

Financière Amuse Bidco voldoet aan alle toepasselijke wetgeving om uw privacy te beschermen, met inbegrip van de CCPA (California Consumer Privacy Act), de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU) en de GDPR (General Data Protection Regulation van het Verenigd Koninkrijk), wanneer dergelijke wetgeving op u van toepassing is.  

Als u het niet eens bent met het beleid en de praktijken zoals hieronder uiteengezet, kunt u besluiten onze website niet te gebruiken. 

BELANGRIJKSTE KENMERKEN VAN HET BELEID 

Verzamelde informatie 

Wij verzamelen informatie over u wanneer u de website gebruikt of met ons interageert. 

Naast de informatie die u opgeeft (bijv. bij het aanmaken van een account, bij het spelen van onze games of als u zich inschrijft voor ons loyaliteitsprogramma), wordt bepaalde informatie automatisch verzameld, gegenereerd of afgeleid door onze systemen (bijv. uw inloggegevens). 

We nodigen u uit om ons regelmatig schriftelijk op de hoogte te houden van wijzigingen in uw contactgegevens. 

Gebruik 

Wij gebruiken deze informatie om u de diensten en producten te leveren die op onze website worden aangevraagd. 

Deze informatie stelt ons ook in staat om een beter inzicht te krijgen in uw voorkeuren en om u aanbiedingen op maat te sturen over onze producten en diensten, onder voorbehoud van het verkrijgen van uw toestemming wanneer dat nodig is. 

Ontvangers 

De informatie wordt doorgestuurd naar onze serviceproviders wanneer dit nodig is om u het gevraagde product of de gevraagde dienst te leveren, en/of naar een van onze gelieerde bedrijven. 

Overdracht 

Gegevens kunnen buiten de EU worden overgedragen vanwege de organisatiestructuur of fysieke locatie van bepaalde van onze serviceproviders (hostingbedrijven, leveranciers van betalings- of beveiligingsdiensten, enz.). 

Klik hier voor meer informatie. 

Uw opties en rechten 

Om uw recht op toegang tot en rectificatie van uw gegevens uit te oefenen, of om meer te weten te komen over de andere rechten die u geniet overeenkomstig de wetgeving inzake gegevensbescherming, klik hier. 

Contacteer ons 

Voor vragen of klachten met betrekking tot het beleid kunt u met ons contact opnemen via volgende adressen:[Saut de retour à la ligne]- Per e-mail: donneespersonnelles-bidco@asmodee.com 

 - Per post: FINANCIERE AMUSE BIDCO, 18 rue Jacqueline Auriol, Quartier Villaroy - 78280 Guyancourt 

Definities 

De volgende termen, die in dit beleid in het enkelvoud of meervoud worden gebruikt, hebben de volgende betekenis: 

Tijdelijke opslag: betekent de overdracht van persoonsgegevens die voor ons van administratief belang zijn (bijv. in het geval van een geschil en/of wettelijke verplichting) naar een logisch of fysiek gescheiden database en onder alle omstandigheden onderworpen aan beperkte toegang. Deze opslag vormt een tussenfase voorafgaand aan het wissen of anonimiseren van de persoonsgegevens in kwestie; 

Account: betekent het unieke account dat toegankelijk is op de website asmodee.net via de persoonlijke en vertrouwelijke inloggegevens van de gebruiker, die niet aan derden mogen worden doorgegeven; 

Persoonsgegevens: alle informatie over of waarmee een bepaalde persoon kan worden geïdentificeerd, met inbegrip van informatie die wordt aangeduid als "persoonlijk identificeerbare informatie" of "persoonlijke informatie" onder enige toepasselijke wet- of regelgeving op het gebied van vertrouwelijkheid van gegevens. 

Toepasselijk recht: betekent alle toepasselijke wetten, voorschriften en andere vereisten. Hieronder vallen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679, of AVG), de equivalente vereisten in het Verenigd Koninkrijk, waaronder de 2018 UK General Data Protection Regulation (UK GDPR) en de California Consumer Privacy Act (CCPA). 

Asmodee Groep: verwijst naar  

  1. De vennootschap Financière Amuse BidCo, de moedermaatschappij van de Asmodee Groep, met maatschappelijke zetel te 18, rue Jacqueline Auriol, 78280 Guyancourt, Frankrijk; 
  1. Alle vennootschappen en andere entiteiten die direct of indirect onder de zeggenschap staan van Financière Amuse BidCo, waarvan een lijst regelmatig wordt bijgewerkt en beschikbaar wordt gesteld op onze corporate website; 

Platform: betekent het platform dat toegankelijk is vanaf de website XX; 

Beleid: verwijst naar onderhavig privacybeleid; 

Product: betekent fysieke product(en) die op het Asmodee platform en via de apps van haar partners worden verkocht, met name de spelletjes; 

Dienst: betekent elke dienst die wordt aangeboden op het platform, inclusief toegang tot chatrooms en/of nieuwsgroepen en discussiegebieden waar gebruikers informatie kunnen uitwisselen, toegang hebben tot online games, online toernooien en inhoud kunnen creëren (avatars, spelscenario's, verhalen, suggesties, opmerkingen, enz.); 

Gebruiker of u: betekent de natuurlijke persoon wiens minimumleeftijd in overeenstemming is met de lokale wetgeving, die vanaf zijn/haar terminal op het platform navigeert en wiens verwerking van persoonsgegevens beheerst wordt door het beleid. Als de gebruiker jonger is dan de vereiste leeftijd, garandeert hij of zij dat de ouders toestemming hebben gegeven voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens; 

Terminal: betekent apparatuur (computer, tablet, smartphone, telefoon, enz.) die door de gebruiker wordt gebruikt om het platform of de producten te gebruiken. 

Toepassingsgebied 

Financière Amuse BidCo, met maatschappelijke zetel te 18, rue Jacqueline Auriol, 78280 Guyancourt, ingeschreven in het Handelsregister van Versailles onder het nummer 818 058 216, is de databeheerder van uw persoonsgegevens. 

Nuttige informatie![Saut de retour à la ligne]U bent zich er waarschijnlijk niet van bewust dat, wanneer u inlogt op uw AsmoConnect-account vanaf onze website of zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, uw persoonsgegevens worden verwerkt door Asmodee Digital, waarbij elke partij optreedt als databeheerder voor zijn eigen legitieme doeleinden. Samengevat: 

Derden die uw belangrijkste interesses willen weten, kunnen soortgelijke doelgroepen vormen en zich richten op prospecten die overeenkomen met uw profiel. In de context van deze specifieke gegevensverwerking is XXX niet de databeheerder met betrekking tot prospectie en wordt u niet onderworpen aan prospectie, uw gegevens worden alleen gebruikt om profielen samen te stellen die vergelijkbaar zijn met die van u.  

Minimumleeftijd 

Het handhaven van de beveiliging en privacy van kinderen dragen wij hoog in het vaandel. We verzamelen of gebruiken niet opzettelijk persoonsgegevens van personen onder de minimumleeftijd die is vastgelegd in de lokale wetgeving (bijv. 15 jaar in Frankrijk), tenzij met toestemming van het kind en de houder van het ouderlijk gezag. 

U bevestigt daarom ook de minimumleeftijd te hebben bereikt wanneer u ons uw persoonsgegevens verstrekt met betrekking tot uw gebruik van onze producten en diensten. Als u minderjarig bent, moet u toestemming vragen aan uw ouder of wettelijke voogd om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Neem hiervoor contact met ons op zoals aangegeven in het onderstaande gedeelte "Contact en klachten". 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?  

Persoonsgegevens die rechtstreeks door u aan ons zijn verstrekt 

Wij verzamelen volgende persoonsgegevens: 

Wij verzamelen geen persoonsgegevens die als "gevoelig" worden beschouwd in de zin van de toepasselijke wetgevingen inzake persoonsgegevens, in het bijzonder gegevens met betrekking tot uw gezondheidstoestand of die uw vermeende raciale of etnische afkomst, uw politieke opvattingen, uw religieuze of filosofische overtuigingen of uw lidmaatschap van een vakbond onthullen. 

Persoonsgegevens die automatisch door ons worden verzameld  

Telkens wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij automatisch (met uw toestemming, waar en wanneer nodig) bepaalde persoonsgegevens of gegevens met betrekking tot uw computer of ander apparaat, door het gebruik van cookies. Dergelijke informatie omvat met name:  

Telkens wanneer u de website opent, bezoekt en/of gebruikt, kunnen wij uw bezoek controleren en bepaalde gegevens verzamelen over uw gebruik van de producten en diensten en uw activiteiten op de website. Raadpleeg voor meer informatie over ons gebruik van cookies ons cookiebeleid door HIER te klikken. 

Wat doen we met de verzamelde informatie en hoe lang wordt die bewaard? 

In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming verzamelen we alleen persoonsgegevens als dit ook wettelijk is toegestaan. 

Persoonsgegevens worden verzameld op basis van: 

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat bepaalde gegevens langer bewaard kunnen worden dan de hieronder vermelde perioden om ons in staat te stellen aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, om onze rechten te verdedigen indien er een aansprakelijkheidsactie tegen ons wordt ingesteld of om onze juridische rechten uit te oefenen. In dergelijke gevallen worden uw persoonsgegevens opgeslagen en bewaard gedurende de periode die is vastgelegd in de toepasselijke regelgeving of gedurende de toepasselijke wettelijke verjaringstermijn. 

Zodra uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn, zorgen we ervoor dat ze worden verwijderd of geanonimiseerd. 

Doel Wettelijke basis Bewaartermijn 
Aanmaken en beheren van klantenaccounts voor Mijn account  Het openbare profiel beheren, uw verlanglijstjes Verificatie van gebruikers Uitvoering van een contract   Bewaren van gegevens die nodig zijn om het account te beheren totdat deze wordt verwijderd. Het volgende wordt 3 jaar bewaard als bewijs van verwijdering: achternaam, voornaam, e-mailadres, verwijderingsdatum en -kanaal van het account, vanaf de datum van verwijdering. 
Opsporing, preventie en bestrijding van fraude en cybercriminaliteit Veiligheid van onze website  Uitvoering van de dienst (contract) Gerechtvaardigd belang (maatregelen ter bestrijding van piraterij, fraude, cybercriminaliteit, enz.) Bewaring gedurende de periode dat een signalering als fraude wordt beschouwd: 12 maanden na de datum van de waarschuwing; waarschuwingen die na een periode van twaalf (12) maanden niet zijn geclassificeerd, worden verwijderd. Signaleringen die als fraude zijn aangemerkt, worden maximaal vijf (5) jaar na sluiting van het fraudedossier bewaard. 
Ter voorbereiding van en/of tijdens een commerciële operatie zoals fusie, overname, reorganisatie of verkoop binnen de Asmodee Groep, Embracer of hun verschillende entiteiten, of een derde bedrijf  In een dergelijk geval verbinden wij ons ertoe u de naam van het betreffende bedrijf mee te delen, de doeleinden waarvoor uw gegevens zullen worden gebruikt en, indien wettelijk vereist, om uw voorafgaande toestemming te verkrijgen. Tijdens de periode van due diligence en tot aan de ondertekening van het contract.  
Reageren op verzoeken tot uitoefening van uw rechten  Wettelijke verplichting  1 jaar na ontvangst van het verzoek.  

Wanneer de verwerking gebaseerd is op onze legitieme belangen, houden we rekening met alle mogelijke gevolgen die de exploitatie van uw gegevens voor u zou kunnen hebben. Wanneer wij van mening zijn dat uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden prevaleren boven onze legitieme belangen, zullen wij uw persoonsgegevens niet op deze basis gebruiken en om uw specifieke toestemming vragen. 

Wij gebruiken persoonsgegevens niet voor doeleinden die onverenigbaar zijn met de reden waarom ze oorspronkelijk zijn verzameld, tenzij u daar vervolgens toestemming voor geeft. 

Raadpleeg HIER ons cookiebeleid voor gegevensverwerking via cookies en trackers.  

Met wie delen wij uw persoonsgegevens? 

Wij delen uw informatie, indien mogelijk ook in een vorm die geen directe identificatie mogelijk maakt, mee aan: 

Ontvangers intern bij de Asmodee Groep 

Externe ontvangers 

Deze derden zijn onder andere: 

Houd er rekening mee dat deze lijst niet volledig is en dat er andere omstandigheden kunnen zijn waarin wij uw gegevens met derden delen, mits dit in het gerechtvaardigd belang van Asmodee is, wettelijke toegestaan, of wanneer dit vereist is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. 

In deze context kunnen uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) worden overgedragen aan landen die niet hetzelfde beschermingsniveau bieden als binnen de EER, zoals China en Canada. Bij het ontbreken van een besluit van gepastheid dat door de Europese Commissie wordt uitgevaardigd, zal een dergelijke overdracht van uw persoonsgegevens worden geregeld door standaard contractuele clausules die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd. U kunt contact met ons opnemen om een kopie te krijgen, hoewel bepaalde details om redenen van vertrouwelijkheid kunnen worden weggelaten. 

Opmerking voor inwoners van Quebec en Californië: We delen of verkopen uw gegevens niet aan derden voor afzonderlijke commerciële doeleinden. De betekenis van "verkoop" en "delen" onder de California Privacy Rights Act (CPRA) is echter breed en kan het delen van informatie met derden omvatten via cookies en andere trackers die we gebruiken voor prestatiedoeleinden, gerichte advertenties en sociale mediadoeleinden, zoals hierboven beschreven. Informatie die aan dergelijke derde partijen wordt vrijgegeven, omvat basisidentificatiegegevens, apparaatinformatie en andere unieke identificatoren, internetactiviteiten en commerciële gegevens.  Financière Amuse Bidco maakt gebruik van cookies en andere trackers, voor doeleinden die zijn gedefinieerd in ons cookiebeleid.  

U hebt het recht om alle cookies te aanvaarden of te weigeren, behalve de strikt noodzakelijke cookies (deze optie sluit u uit voor alle "sales" en "sharing" zoals gedefinieerd door CPRA voor cross-context gedrags- of gerichte reclame en voor "profiling" cookies zoals gedefinieerd in Quebec). Ga naar Your Privacy Choices / Cookies om alle of geselecteerde cookies uit te schakelen. 

Worden er persoonsgegevens doorgegeven buiten de Europese Unie? 

Wij doen wereldwijd zaken en kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan andere bedrijven van de Asmodee Groep of aan partners op elke geografische locatie. We willen dat u geniet van de best mogelijke service en klantervaring, online of persoonlijk, waar ter wereld u zich ook bevindt. Bijgevolg kunnen wij uw persoonsgegevens delen met partners die gevestigd zijn buiten het land waarin u dergelijke gegevens voor het eerst met ons hebt gedeeld. In dergelijke gevallen zullen we altijd handelen in overeenstemming met de doeleinden zoals uiteengezet in dit privacybeleid.   

Naast het vaststellen van dit beleid implementeert de Asmodee Groep ook passende maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig worden doorgegeven aan een Asmodee entiteit of externe ontvanger in een land dat een ander beschermingsniveau biedt dan het land waarin uw persoonsgegevens worden verzameld. Als de ontvanger is gevestigd in een land waar de wetgeving niet is gedekt door een adequaatheidsbesluit van de Europese Unie, zorgen we ervoor dat de overdracht wordt geregeld door standaard contractuele clausules van de Europese Commissie die een adequaat niveau van bescherming van de privacy en fundamentele persoonlijke rechten garanderen, of gelijkwaardige garanties, en/of passende technische en organisatorische maatregelen. 

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens? 

De veiligheid van uw persoonsgegevens is voor ons zeer belangrijk. De persoonsgegevens die op onze website worden verzameld, worden verwerkt volgens veilige protocollen die het risico dat gegevens worden onderschept of toegankelijk zijn voor derden aanzienlijk beperken.  

We gebruiken met name een reeks beschermingstechnologieën, zoals codering, verificatie en fraudedetectiesystemen om uw online account en betalingstransacties te beschermen. 

Op basis van schriftelijke verbintenissen zorgen we ervoor dat serviceproviders en gegevensbeheerders garanties bieden en adequate beveiligingsmaatregelen implementeren om de persoonsgegevens die aan hen zijn toevertrouwd voor verwerking te beschermen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. 

Door de open aard van het internet kunnen we de mogelijkheid van piraterij of ongeautoriseerde toegang door derden echter niet uitsluiten. U aanvaardt deze risico's door onze website te blijven gebruiken. Binnen de grenzen van wat is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, wijzen wij alle aansprakelijkheid af voor enige directe of indirecte schade of verlies die u mogelijk lijdt, of kosten die u mogelijk maakt, als gevolg van onbevoegde toegang tot, verlies of corruptie van uw persoonsgegevens, inclusief als gevolg van nalatigheid. 

Wachtwoordbeveiliging: We nemen alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat het wachtwoord dat aan uw account is gekoppeld, veilig wordt opgeslagen (versleuteling via een sterk algoritme met één enkele stroomrichting). 

De veiligheid van wachtwoorden hangt echter ook af van de vorm. Wij herinneren u er ook aan dat uw wachtwoord alleen geldig is als het voldoende complex is en moeilijk te raden, zelfs door iemand die u goed kent. Bij het aanmaken van uw AsmoConnect-account via internet bieden wij u een hulpmiddel voor het analyseren van de kwaliteit van uw wachtwoord, waarvan wij u vragen de aanbevelingen op te volgen.