Homepage >

Algemene Gebruiksvoorwaarden 

Algemene Gebruiksvoorwaarden 

Deze Internet website hobbynext.nl (hierna de „Website”) is eigendom van en wordt beheerd door Financière Amuse BidCo en Asmodee The Netherlands (samen „de Uitgever”). 

Deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna de „Gebruiksvoorwaarden”) zijn uitsluitend van toepassing op het gebruik van de Website, dus lees ze aandachtig door voordat u de Website gebruikt.  Door de Website te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan en volledig en zonder voorbehoud akkoord te gaan met alle Gebruiksvoorwaarden. Indien u de Gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk niet wenst te aanvaarden, wordt u verzocht zich te onthouden van elk gebruik van de Website, inclusief het gebruik van bestanden die op de Website beschikbaar zijn.  

Door deze Website te gebruiken, stemt u ermee in zich te houden aan de Gebruiksvoorwaarden en alle andere wetten en voorschriften die van toepassing zijn op de Website, het Internet en/of het World Wide Web.   

 De Uitgever behoudt zich het recht voor om de voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen van de Gebruiksvoorwaarden en Juridische kennisgevingen te allen tijde te wijzigen. Deze wijzigingen worden geacht zonder voorbehoud te zijn aanvaard zodra u de Website bezoekt nadat ze online zijn gezet. 

De nalatigheid van de Uitgeverom op enig moment een bepaling van de Gebruiksvoorwaarden af te dwingen, mag niet worden opgevat als een afstand van enige latere handhaving van een dergelijke bepaling.  

U erkent dat deze Gebruiksvoorwaarden de volledige en exclusieve overeenkomst tussen u en de Uitgever vormen met betrekking tot uw gebruik van de Website. 

Het doel van deze Gebruiksvoorwaarden is het definiëren van de voorwaarden waaronder de Uitgever bepaalde inhoud beschikbaar stelt aan de gebruiker van de Website (hierna de „Gebruiker”).   

  1. Gebruik van de Website  

 De Uitgever onderhoudt deze Website voor persoonlijk vermaak, informatie en communicatie van de Gebruiker.   

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Uitgever mag de Gebruiker de inhoud van de Website niet reproduceren, verspreiden, wijzigen, weergeven, er afgeleide werken op baseren, herpubliceren of anderszins gebruiken, met uitzondering van het feit dat de Gebruiker één kopie van het materiaal mag afdrukken of downloaden naar tijdelijke opslag op één computer voor persoonlijk, niet-commercieel thuisgebruik, op voorwaarde dat u geen auteursrecht, handelsmerk of andere eigendomsvermeldingen verwijdert of wijzigt.   

Tenzij hierboven uitdrukkelijk anders is bepaald, mag niets hierin worden geïnterpreteerd als het verlenen van een licentie of recht uit hoofde van een auteursrecht of ander intellectueel eigendomsrecht.  

De Gebruiker mag de handelsnaam Hobby Next niet gebruiken als een „hotlink” op of naar een andere website, tenzij de totstandbrenging van een dergelijke link vooraf door de Uitgever is goedgekeurd.   

De Website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden, waaronder met name de links waarmee gebruikers toegang krijgen tot de websites van BGA - Board Game Arena, Print&Play en AsmoConnect. De Uitgever heeft geen controle over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud die deze kunnen bevatten.   

  1. Beperking van beschikbaarheid van diensten   

Hoewel de Uitgever zijn best doet om de beschikbaarheid van de Website servers en diensten te verzekeren, kan de toegang tijdelijk opgeschort worden om technische of onderhoudsredenen, zonder voorafgaande kennisgeving.   

De Uitgever behoudt zich alle rechten voor om de voorwaarden voor toegang tot de Website servers en diensten te wijzigen, met inbegrip van het in rekening brengen van toegang of het permanent stopzetten van deze diensten.  

Toegang tot de Website vereist een internetverbinding waarvoor de Gebruiker de kosten en verantwoordelijkheden volledig draagt. 

  1. Intellectuele eigendom  

Alle elementen (tekst, logo's, handelsmerken, afbeeldingen, geluidselementen, software, pictogrammen, lay-out, databases, domeinnamen) die op de Website verschijnen, zijn het exclusieve eigendom van de Uitgever of zijn onderworpen aan een gebruiksvergunning. Alle handelsmerken, dienstmerken en handelsnamen die op deze Website worden gebruikt, met inbegrip van hun logo's, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de Uitgever of zijn gelieerde ondernemingen of van hun partners die hen een gebruikslicentie hebben verleend.  

De „Inhoud”, waarnaar hieronder wordt verwezen, verwijst in het bijzonder naar alle teksten, afbeeldingen, foto's, tekeningen, illustraties, grafieken, video's, visuele en audio-elementen die op de Website verschijnen.  

Alle Inhoud wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van maar niet beperkt tot handelsmerken en ontwerpen, domeinnamen, logo's, auteursrechten, tenzij anders vermeld, en mag niet worden gebruikt zonder schriftelijke toestemming van de Uitgever. De Inhoud die op de website wordt weergegeven, is eigendom van de Uitgever en haar gelieerde ondernemingen of wordt met toestemming gebruikt. Het gebruik van de Inhoud door de Gebruiker of enige andere door hem/haar gemachtigde persoon is verboden, tenzij specifiek toegestaan door deze Voorwaarden of met de specifieke voorafgaande toestemming van de Uitgever, een van zijn gelieerde ondernemingen en/of zijn licentiegevers.   

De Gebruiker mag de merktekens en Inhoud niet verkopen, kopiëren, verhandelen, overdragen, opnieuw publiceren, plaatsen, verhuren, in licentie geven, verzenden, verspreiden, op de markt brengen of commercieel exploiteren.  

Elke gehele of gedeeltelijke reproductie of weergave, op welke drager dan ook, van welk element dan ook dat op de Website verschijnt, is ten strengste verboden, met uitzondering van een kopie voor privé-, individueel, persoonlijk, niet-overdraagbaar en niet-commercieel gebruik en met inachtneming van de intellectuele eigendomsrechten en alle andere vermelde eigendomsrechten. 

Elk ongeoorloofd gebruik van de Inhoud van de Website kan een overtreding zijn van auteursrechtwetten, handelsmerkwetten, privacy- en publiciteitswetten, en communicatievoorschriften en -statuten die hierop betrekking hebben. De Gebruiker wordt strafrechtelijk en civielrechtelijk aansprakelijk gesteld op basis van inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten. Overtreders kunnen worden vervolgd. 

  1. Nieuwsbrief  

U kunt zich abonneren op de AsmoNews nieuwsbrief om informatie te ontvangen over nieuws en evenementen van Asmodee, de producten, de Website en de partners, met name vanaf de homepage, door uw e-mailadres in te vullen in het daarvoor bestemde veld onderaan de pagina onder „Wilt u nieuwe spellen en nog veel meer ontdekken? Abonneer u op onze nieuwsbrief”. U ontvangt dan een automatische e-mail ter bevestiging van uw inschrijving.  

U kunt zich te allen tijde op twee manieren afmelden: ofwel vanuit uw klantenaccount door het vakje „Ik ga akkoord met het ontvangen van de nieuwsbrief” uit te vinken, of door op de afmeldlink onderaan elke nieuwsbrief te klikken en uw e-mailadres in te voeren. 

  1. Disclaimer  

 De Uitgever garandeert niet dat de functionele aspecten van de Website ononderbroken of vrij van fouten zullen zijn of dat deze Website of de server waarop deze beschikbaar is vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten. Het gebruik van en het surfen op de website gebeurt op risico van de Gebruiker.   

 De Uitgever wijst alle verantwoordelijkheid af: 

- voor enige onderbreking, storing of niet-beschikbaarheid van toegang tot de Website; 

- voor enig verkeerd gebruik of onjuiste configuratie van uw computer; 

- voor schade van welke aard dan ook als gevolg van frauduleuze indringing door een derde partij die leidt tot wijziging van de op de Website beschikbaar gestelde informatie; 

- voor enige storing als gevolg van overmacht, en in het bijzonder, zonder beperking, rampen, stakingen, brand, overstromingen, storingen of uitvallen van transport- of communicatiemiddelen, of als gevolg van handelingen van Gebruikers; 

- voor alle indirecte schade, zoals verlies van winst, inkomstenderving, verlies van gegevens, verlies van klantenbestand, enz., die het gevolg kan zijn van het gebruik van de website, of omgekeerd van de onmogelijkheid om deze te gebruiken. 

 De Uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische, hardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook, met inbegrip van het risico van besmetting door virussen die op het netwerk circuleren.  

De Uitgever is niet verantwoordelijk voor het voortdurend bijwerken van enige pagina van deze Website. Zonder het voorgaande te beperken, wordt alles op de website aan u verstrekt „ZOALS HET IS” ZONDER ENIGE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK.  

Houd er rekening mee dat in sommige rechtsgebieden de uitsluiting van impliciete garanties niet is toegestaan, zodat sommige van de bovenstaande uitsluitingen mogelijk niet van toepassing zijn op de Gebruiker. 

Ongeacht de gronden waarop de Uitgever aansprakelijk wordt gesteld, is zijn aansprakelijkheid in elk geval beperkt tot het bedrag van de directe schade die de Gebruiker heeft geleden. 

  1. Algemene bepalingen  

 De Uitgever kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd herzien door deze publicatie op de Website bij te werken of te herzien, waarbij de herziene voorwaarden van kracht worden vanaf de datum van publicatie.   

Financière Amuse BidCo en Asmodee The Netherlands[DU entity] behhert en exploiteert deze Website vanuit zijn hoofdkantoren in Frankrijk en in [DU Country name].  

Als een deel van deze Gebruiksvoorwaarden onafdwingbaar wordt geacht, zal het onafdwingbaar deel zoveel mogelijk worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven.   

Elke vordering die de gebruiker met betrekking tot deze website heeft, moet worden gestart binnen één jaar nadat de vordering of oorzaak van de actie is ontstaan, anders is de vordering of oorzaak van de actie verjaard.   

Deze Gebruiksvoorwaarden zullen worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Frankrijk, zonder rekening te houden met de bepalingen inzake wetsconflicten. Wanneer de Franse wetgeving verschilt van de verplichte consumentenwetgeving in het land van de Gebruiker, zullen wij de Gebruiker een vergelijkbare bescherming bieden.